Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 
1. Úvodní ustanovení
Obchodní společnost BEDENIKA s.r.o., se sídlem Lidická 28, 602 00 Brno, IČ 645 11 839, zapsaná v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 23434, vydává v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nárazové práce (dále jen VOP). 
2. Smluvní strany
Zhotovitel: BEDENIKA s.r.o., se sídlem Lidická 28, 602 00 Brno, IČ 645 11 839, zapsaná v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 23434, kontakt: info@bedenika.cz, tel.: 775 123 240 (dále jen zhotovitel).
Objednatel: právnická nebo fyzická osoba (dále jen objednatel). 
3. Objednání služeb
Závaznou objednávku služeb je možné objednat prostřednictvím vyplnění formuláře na www.bedenika.cz, e-mailem info@bedenika.cz 
či bedenika@bedenika.cz nebo telefonicky 775 123 240 či 775 559 768. Závaznou objednávkou služeb se rozumí objednávka, u které byl dohodnut rozsah služeb a termín jejího provedení a to zhotovitelem i objednatelem.
4. Platební podmínky
Služby jsou hrazeny objednatelem hotově bezprostředně po jejich provedení. Objednatel obdrží od manažera provozu zhotovitele řádný daňový doklad. Po dohodě se zhotovitelem je možné vystavit za služby fakturu se 7 denní splatností. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kteréhokoliv daňového dokladu, je zákazník povinen zaplatit  úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
5. Reklamace
Reklamaci provedené služby je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele bezprostředně po provedení služby a to písemnou formou. Objednatel stvrzuje svým podpisem předávacího protokolu, že služby byly provedeny kvalitně a bez poškození majetku. V případě kladného vyřízení reklamace bezprostředně po provedení služby, bude objednateli nabídnuta náprava služby v nejbližším možném termínu. 
6. Zabezpečení majetku
Zhotovitel zajistí, aby všichni úklidoví pracovníci dbali při poskytování služby maximální opatrnosti. V případě, že při poskytování služby dojde vinou zhotovitele k poškození majetku objednatele, bude zhotovitel řešit tuto skutečnost ve spolupráci se svým pojistným ústavem.
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1138481765 pro pojištění odpovědnosti za škodu u Generali Pojišťovna a.s. 
7. Závěrečná ustanovení
Zhotovitel si vyhrazuje právo určit dle náročnosti prováděných služeb navýšení hodinového fondu služeb. Navýšení hodinového fondu bude zhotovitelem upřesněno dle znečištění prováděných služeb na místě. 
Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho úklidový pracovníci udržují v tajnosti veškeré informace zjištěné v souvislosti se službami tak, aby nedošlo k poškození obchodního, nebo občanského jména objednatele ani jeho majetku. 
Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo) objednatele jsou bezpečně uložené v interní databázi zhotovitele za účelem vyřízení objednávky a případné reklamace, vystavení dokladu k platbě a nabídky souvisejících služeb. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.10.2016.

 
SPOLEHNĚTE SE NA NÁSJAKO STOVKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
 
 
DESIGN MATLOCHA.CZ | Nastavení cookies