ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve společnosti BEDENIKA s.r.o.

 • Správce osobních údajů

Společnost BEDENIKA s.r.o. se sídlem Lidická 1869/28, 602 00 Brno, IČ:64511839, DIČ: CZ64511839, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 23434 (dále jen “správce”) Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen “Obecné nařízení” nebo “GDPR”) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Cílem tohoto dokumentu je vyjádřit závazek společnosti BEDENIKA s.r.o. chránit osobní údaje a vysvětlit, jak osobní údaje shromažďuje, používá a zabezpečuje.

Toto prohlášení je určeno současným i budoucím klientům, zájemcům o služby naší společnosti.

 • Rozsah zpracování osobních údajů

V BEDENIKA s.r.o. zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro kvalitní poskytování našich služeb. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám je příslušný subjekt údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždili se souhlasem subjektu údajů nebo jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Vždy Vás předem informujeme, pro jaký účel nám své osobní údaje předáváte.

Zpracování Vašich osobních údajů spočívá zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům zpracování uvedených níže.

Osobní údaje uchováváme v elektronické a/nebo listinné podobě.

 • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

BEDENIKA s.r.o. zpracovává adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mailová adresa, název společnost, pracovní pozice, adresa provedení služby a fakturační adresa, u fyzických osob podnikajících IČ a DIČ, číslo bankovního účtu).

 • Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje můžeme zpracovávat pro níže uvedené účely:

 • k vypracování odpovědi a k možnosti reagovat na dotazy;
 • k poskytování služeb, které jste si u nás objednali, a pro správu všech smluv/objednávek nebo dohod z nich vyplývajících, a to včetně zajištění pohledávek, evidence dluhů a jejich splácení;
 • ke komunikaci o službách, které Vám poskytujeme;
 • ke zpracování plateb;
 • k aktualizaci našich záznamů;
 • k analýze dat a trendů;
 • pro účely auditu;
 • k marketingu v podobě nepravidelného zasílání informačních e-mailů s doporučením služeb, o kterých se domníváme, že pro Vás budou zajímavé;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce;
 • k umožnění třetím stranám provést úkony, které jsou k výkonu našich práv nebo Vašich požadavků potřebné.

 • Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, tj. BEDENIKA s.r.o. Zpracování je prováděno v jeho sídle pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám - zpracovatelům. Správné nakládání s osobními údaji je v takovém případě ošetřeno smluvním vztahem mezi správcem a zpracovatelem.

V současné době se jedná o: Sourcery s.r.o. (IČ: 29287529)

 • Cookies

V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji.

 • Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování je vázána na lhůty uvedené v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech. U osobních údajů předaných na základě souhlasu trvá doba zpracování těchto osobních údajů do odvolání souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně a zaslat na adresu sídla správce (Lidická 28, 602 00 Brno) nebo na e-mailovou adresu info@bedenika.cz. V takovém případě budou Vaše osobní údaje vymazány (s výjimkou těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů).

 • Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Máte právo na přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení oprav, doplnění nebo vymazání osobních údajů;
 • kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě jakýkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mailové adresy info@bedenika.cz;
 • poštovní adrese BEDENIKA s.r.o., Lidická 28, 602 00 Brno.
 
SPOLEHNĚTE SE NA NÁSJAKO STOVKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
 
 
DESIGN MATLOCHA.CZ | Nastavení cookies